Guldforhoved

Sidste nyt


Referat fra ordinær generalforsamling 05-05-2017 17:16:35

Referat fra ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal

Lørdag den 8. april 2017 på Pårup KroPunkt

1
Valg af dirigent
Henriette Krogh Slebsager blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.


2
Formandens beretning
Beretningen vedhæftes dette referat.
Hans Jørgen Flodvej 1 fortalte at da han var formand blev der indført totalt afbrændingsforbud.

3
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet, viser et overskud på 4.144,47.
Budget for 2017 blev delt rundt og kommenteret af Rune.
Både regnskab og budget blev godkendt.

4
Behandling af indkomne forslag

5
Fastsættelse af kontingent, gebyrer og forfaldsdato for indeværende regnskabsår
Kontingentet fortsætter uændret med kr. 700,- for 2017. Forslaget blev godkendt

6
Valg af, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Jes Jensen og Heine B. Christensen modtog genvalg til bestyrelsen. Frans Jappe modtog genvalg som suppleant. Kirsten Christoffersen modtog genvalg som revisor. Gert Callesen modtog genvalg som revisorsuppleant.


7
Eventuelt
Karsten nævnte, at vi skal have informeret bedre omkring, hvordan man tilmelder sig generalforsamlingen via nettet.
Carl TY 22 spurgte, om man ikke kan lægge adresselisten på hjemmesiden. Bestyrelsen er i gang med en adresseliste, men af hensyn til personbeskyttelse er den endnu ikke offentliggjort. Søen i Floddalen er efterhånden temmelig tilgroet. Karsten nævnte at vi forrige år havde besøg af en biolog. Da området er §3 område, vil det blive temmelig bekosteligt at få søen renset op.
Lena Ty 54 nævnte muligheden for at søge fonde. Hans Jørgen, FL 1 nævnte at hvis vi begynder at ændre på noget i Floddalen vil vi blive beskattet af området, hvilket vi ikke er i dag, da det er fredet.
Arbejdsdag forsøges afholdt den 8. juli 2017.
Dato for sommerfesten bliver lørdag den 12. august 2017 hos Lone og Benny Ty 132 som sidste år.


Formandens beretning.

Igen velkommen til Generalforsamling.

Siden sidst har vi holdt 4 bestyrelsesmøder – hvor vi bl.a. sammensatte holdet på en lidt anden måde, idet vi ved valg af Rune, fik en "prof. Regnskabsfører" ind, og vi valgte ham til kasserer. Jes og Christian fik det store job med det praktiske med bl.a. vejene og området i øvrigt, og Heine blev sekretær.

I forbindelse med besøget af Morten fra Midt- og Vestjyllands politi på sidste generalforsamling hvor han informerede om udrejsecenter Kærshovedgård, blev der opfordret til, at vi fandt en tryghedsambassadør, der ville være villig til at "holde øje" med vores område, samt deltage i nogle møder med politiet og modtage div. korrespondance. Efter lidt snak meldte Mona fra Ty 62 sig som tryghedsambassadør. Mona går, sammen med andre beboer samt div. hunde mange ture rundt i området, hvilket er meget betryggende. Der har ikke været problemer med personer fra Kærshovedgård i området – men stor tak til Mona for at dels melde sig som tryghedsambassadør – og ikke mindst, for at holde øje med vores dejlige område. Vi kan dog ikke helt undgå indbrud og tyveri i området – så vi må alle være opmærksomme på usædvanlig trafik – og evt. kontakte 114.

Arbejdsdag

Vi havde indbudt til arbejdsdag den 9. juli – og rigtig mange mødte op. Vi startede med en kop kaffe + diverse, og delte op i grupper til: rense det nye hegn på Tyttebærvej mod maskinstationen, male bænke sæt, fylde flis på stien tættest på søen, fælde div. "farlige" træer og meget meget mere. Efter sidste storm stod der nogle træer meget tæt på Tyttebærvej, og de havde en hældning, som gjorde nogle utrygge, og vi havde haft kontakt til ejeren, uden der skete noget, hvorfor vi tog en hurtig beslutning og fældede de farligste træer – skar dem i passende størrelser og lagde dem ind på grunden.

En super dag og stor tak til alle fremmødte.

Sommerfest

Lørdag den 13. august holdt vi en dejlig sommerfest hor Lone og Benny i TY132. Her blev vores telt stillet op, og Lone og Benny hyggede om os. Vi forsøgte noget nyt, idet vi havde indbudt til den store kagedyst. 5 meget flotte bagværker blev præsenteret. Vi skulle så alle smage på de skønne sager – og derefter give karakter på bedste smag og udseende. Efter et meget tæt løb blev 2 vindere fundet – men faktisk vandt vi alle, idet alle 5 værker smagte rigtig godt.

Efter sådan et herligt kaffebord, var det nødvendigt med en tur i floddalen – og det lykkedes i næsten tørvejr – men indlagte depoter rådede bod på regnen.

Da vi kom hjem til TY132 igen, havde Benny den helt store grill i gang, og kæmpe flæskestege blev tilberedt til noget rigtig godt.Hans Jørgen Fl1 sørgede for musik i baggrunden

Stor tak til alle.

Træfældning

Vi har igen haft lidt blæsevejr – ikke i samme stil som tidligere – men nogle træer måtte give efter. Husk at det er grundejernes ansvar at fjerne træer, der er væltet ud over veje og stier – ligesom vi opfordrer til, at rydde op på tomme grunde, så vores afdeling fremstår pæn, når evt. huskøbere kommer på besøg. Ligeledes skal vi være opmærksomme på, at beskære de træer der hænger ud over vejene fra "vores egen grund". Dette pga. at der skal være plads til skraldebilen.

Floddalen

Heldigvis er der mange der går tur i Floddalen – og kan se hvor flot stierne bliver holdt at Preben fra HE21. Stor tak til Preben. På turen rundt vil i også bemærke affaldsstanderne, de bliver tømt og nye poser sat i af Johs. og Jonna Jappe HE 49 – også tak til dem. Ligeledes vil vandrerne også se, at der nu er opsat 3 bænke sæt i dalen, og vi opfordrer til, at de bruges.

Grusveje, rabatter og stier

Efter en stor reparation med grus sidste år, har vores veje holdt rigtig godt. Dog opstår der af og til huller, og dette har kun en årsag – for høj hastighed. Det kniber med at bremse ned, når "vi" kommer fra asfalt til grus, brems ned før i når gruset, og mange huller kan undgås, og foreningen sparer penge. Hvis vi alle – og vores gæster og lejere – overholdt fartgrænsen, ville vi kunne spare mange penge på vedligehold. Et andet godt argument for at sænke farten er, at der i forbindelse med div. ejerskifter er kommet yngre familier i området, hvilket alt andet lige vil give mere trafik med børn – så ned med farten.

Rabatterne planlægges det at slå 3 gange om året – og det er maskinstationen der står for det. Stierne i området holder Preben som før omtalt meget flot.

Efter et par oplevelser med åben ild i området, har vi i bestyrelsen besluttet at indkøbe skilte med "Åben ild forbudt". Vi bor i en krudttønde – skulle uheld være ude. Så ikke bål og forsigtighed ved grill.

Evt.

Vi fik i bestyrelsen en henvendelse fra en beboer i forbindelse med Midtjysk Motorvej, der i et par af mulige linjeføringskorridorer kommer ret tæt på vores område. Jeg har en rapport omkring dette, og den kan i øvrigt bestilles gratis hos vejdirektoratet. Vi forsøger at holde os orienteret i sagen – og opfordrer til, at i alle gør det. Der er ikke enighed blandt borgmestrene om linjeføringen – men følg sagen i pressen.

Tak til bestyrelsesmedlemmer

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for et godt og behageligt samarbejde.
generalforsamling 15-03-2017 16:16:50

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal
Lørdag den 8. april 2017 kl 9.30
på Pårup Kro Ringkøbingvej 1 7442 Engesvang

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag.


Ifølge foreningens love: Almindelige forslag m.v. til dagsorden skal for at kunne behandles og vedtages være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.
Ualmindelige forslag m.v. til dagsordenen, så som vedtægtsændringer, ophævelse af foreningen og "større" fællesinvesteringer, skal for at kunne behandles og vedtages være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

5. Fastsættelse af kontingent, gebyrer og forfaldsdato for indeværende regnskabsår

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant


På valg er:
Bestyrelsesmedlem Jes Jensen, Ty 54 modtager genvalg


Bestyrelsesmedlem Heine B. Christensen, He 41 modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant Frans Jappe, TY 130 modtager genvalg

Revisor Kirsten Christoffersen, He 31 modtager genvalg

Revisorsuppleant Gert H. Callesen, TY modtager genvalg

7. EventueltAf hensyn til traktementet bedes tilmelding ske senest søndag den 2. april 2017 på Guldforhoved.dk + INTRA, eller på floddal@guldforhoved.dk eller til Karsten Christoffersen, 23206572.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal

Vi glæder os til at se rigtig mange igen i år. Der vil være kaffe/the, rundstykke med ost og pålæg, smørkrans og 1 morgenbitter.

Mød op på generalforsamlingen eller lad dig repræsentere ved denne fuldmagt
.......................................................................................................................................................................

Fuldmagt
Undertegnede ejer af grund/hus nr. ........ giver fuldmagt til ...............................................................
til at stemme på mine vegne på den ordinære generalforsamling den 8. april 2017.

Den / 2017 Navn ........................................................................

Underskrift .............................................................


Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen Guldforhoved
Glædelig jul 06-12-2016 15:51:30

Nu da året snart skifter årstal – vil vi gerne endnu en gang takke for det fine fremmøde til både arbejdsdag og sommerfest.

Vi fra bestyrelsen er rigtig glade for den fine opbakning – og med ønsket om et fortsat godt samarbejde, vil vi ønske alle

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅRHilsen bestyrelsen for sommerhusområdet Guldforhoved

Jes-Kristian-Rune-Heine og Karsten

Samt suppleanter

Frans og Henning

Bestyrelsesmedlemmer:

Karsten (Hedevej 31) - Formand


Heine (Hedevej 41)
Christian (Tyttebærvej 110)
Jes (Tyttebærvej 54)
Rune (Hedevej 23)

Suppleanter:

Frans (Tyttebærvej 130)
Henning (Tyttebærvej 26)
Bestyrelsen kan kontaktes på:

Floddal@guldforhoved.dk
Copyright 2014 admin