Guldforhoved

Sidste nyt


Glædelig jul 06-12-2016 15:51:30

Nu da året snart skifter årstal – vil vi gerne endnu en gang takke for det fine fremmøde til både arbejdsdag og sommerfest.

Vi fra bestyrelsen er rigtig glade for den fine opbakning – og med ønsket om et fortsat godt samarbejde, vil vi ønske alle

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅRHilsen bestyrelsen for sommerhusområdet Guldforhoved

Jes-Kristian-Rune-Heine og Karsten

Samt suppleanter

Frans og Henning
Arbejdsdag den 9.7.2016 13-07-2016 15:53:42

Arbejdsdag den 9.7.2016

Lørdag den havde vi indbudt til arbejdsdag i Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal.
Vi havde bedt om forhåndstilsagn – og der var ca. 20 der tilbød deres hjælp – og i løbet af dagen kom der flere til, så vi var oppe på ca. 25 deltagere.
Ved morgenkaffen blev der lavet forskellige grupper, der skulle i gang med: Rense vores nye hegn på Tyttebærvej for ukrudt, male de 3 bænke i Floddalen, køre flis på den fugtige del af stien rundt om Floddalen og rette div. stier til med buskrydder og plæneklipper.
Efter kaffe-rundstykker og en enkelt Dr. Nielsen, gik vi i gang – og hvilket engagement. Der blev gået til stålet på alle fronter – og der blev arbejdet så koncentreret og hårdt, at det kneb formanden at følge op med div. forfriskninger.
Kl. ca. 13.00 havde ”køkkenpigerne” (ty54 + ty52)grillet pølser, og der blev taget godt fra af de gode varer.
Efter spisningen gik alle tilbage til arbejdet – og der blev knoklet så meget, at formanden måtte sige stop – da var klokken også 16.30 – så vi sluttede med kage (tak til ty 26 – som vandt den store kagedyst) og kaffe. (der mangler lidt malearbejde på broen – den var for våd på dagen)
En rigtig dejlig dag var slut – og vi i bestyrelsen er utrolig glade for det store engagement der blev vist, og vi kan ikke takke de fremmødte nok for arbejdet der blev udført.
Det store fremmøde og engagement tyder godt for vores dejlige forening – og vi ser frem til en dejlig sommerfest den 13. august.

Tak for arbejdet.
Jes-Rune-Christian-Heine-Henning og Karsten
Bestyrelse + sup.

Referat 02-05-2016 16:57:49
Referat fra ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal
Lørdag den 2. april 2016 på Pårup Kro

Indlæg fra politiet vedr. Kærshovedgård
Morten fra Midt- og Vestjyllands politi informerede om kredsstrategi vedr. imigranter, herunder hvad der sker på Kærshovedgård. Flygtningestrømmen mod Danmark er bremset lidt op. Ud over Kærshovedgård har Midt-Vest 14 centre, hvoraf de to er lukket. Udrejsecentre er en ny ting. Der er to centre i DK, Kærshovedgård er et af dem og er under opbygning. Kriminalforsorgen står for driften af stedet. Polititet har opgaven med sikkerhed. Åben kommunikationsstrategi. Kurser til betjente i at håndtere de nye kulturer. Lokale kontaktpersoner der er uddannet i mellemøst-konflikt og pressehåndtering. Kent Hjort Sørensen fra Ikast er vores kontaktperson. Det kortlægges hvor der er udlændinge involveret i kriminalitet - hvor der skrives rapport. Det der er svært at måle er utryghed i lokalområdet. Opgraderet det projekt der hedder ”trygt natteliv” ved at informere asylansøgerne om hvordan man begår sig i nattelivet.
Ressourcepersoner i lokalområdet udpeges som ”tryghedspersoner” som i første omgang informeres om udviklingen og hvad der rører sig. Informationerne skal også flyde den anden vej, uden at det skal forstås som en politiopgave. PET uddanner disse personer i at spotte udviklingen blandt imigranterne.
Ang. Kærshovedgård som udrejsecenter er sat i værk den 21. marts 2016. Der er pt. 8 personer og der har ingen konflikter været. Konflikter opstår typisk omkring spisetid, hvorfor der patruljeres omkring det tidspunkt. Politiet kommer i området 3 gange i døgnet. Kriminalforsorgen kan tilkalde politiet indenfor 15 min. De der bor der er ikke frihedsberøvede. Beboerne kommer med tog til Bording, og bliver afhentet af en minibus fra Kærshovedgård. Man skal ikke påtage sig at køre dem derud, men kontakte politiet eller kriminalforsorgen.
Morten udleverede ”tryghedskort” med relevante kontaktpersoner, som kan kontaktes.
Alle indrejsende er asylansøgere - når de får opholdstilladelse, er de flygtninge og skal placeres i kommunerne - hvis man får afslag, skal man rejse hjem eller bliver anbragt på f.eks. Kærshovedgård, indtil man kan sendes hjem. Forventet ”ekspeditionstid” ca. 6 mdr. Der forventes ca. 300 af denne kategori. Derudover kommer der nogle, der er kriminelle men har udstået deres straf. Den sidste kategori er dem der er på tålt ophold.
Der er allerede et udrejsecenter ved Sjælsmark på Sjælland og erfaringerne herfra viser, at der ikke er øget kriminalitet. De sager der har været er væsentligst interne konflikter.
Asylansøgerne bliver beskæftiget på centret i samarbejde med Røde Kors.
Der er flere asylansøgere der rejser hjem, når de hører at de skal til ”Det mørke Jylland - Kærshovedgård”.
Hold en god dialog med Kent fra nærpolitiet. Hvis man møder flokke af asylansøgere i området kan man ringe 114, hvis man føler sig utryg. Hvis man føler sig truet ringer man 112. Undgå panik.
Et rigtig godt og informativt indlæg.


Valg af dirigent
Arne Hosbond Ty 118 blev valgt og konstaterede at generalforsamling var rettidigt indvarslet.


Formandens beretning

Bestyrelsesmøder
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 bestyrelsesmøder samt en del telefonsamtaler Vi har også i år været på gåture i vores dejlige område. Det ser rigtigpænt ud de fleste steder, men der er stadig nogle, der mangler at få væltede træer væk fra grunden. Vi har også konstateret, at mange grundejere har store træer langs stam- og stikveje, som trænger til at få lange grene savet af, da de rager for langt ud på vejen. Der er også nogle postkasser, der hænger meget skæve, eller de ligger på jorden mere eller mindre i stykker. Det pynter nu ikke. Vi skulle gerne have et sommerhusområde, der ser indbydende ud, så folk, der kommer ud og ser på sommerhuse, der er til salg - og på området, får en positivt oplevelse.

Plantning af skeltræer
Lørdag den 18. april fik vi planet skeltræer langs Tyttebærvej. Bestyrelsen fik hjælp til plantningen af nogle grundejere. Det var dejligt, der var nogle, som ville give en hånd med. Det vil vi sige tak for.
Træerne ser ud til at gro godt. Der er dog nogle, der er omplantet.

Sommerfest
Vi fik holdt en dejlig sommerfest den 1. august. Ingelise og Christian lagde grund til og de havde rejst grundejerforeningens nyindkøbte telt. Det var dejligt, der kom så mange og vejret viste sig fra sin bedste side. Vi havde en dejlig gåtur i floddalen, jeg viste rundt og vi holdt en pause ved Hedevej 31 hos Kirsten og Karsten, som bød på en forfriskning. Tak.
Bagefter var der hygge omkring grillen, som Christian stod for. En stor tak til Ingelise og Christian for deres store gæstfrihed.

Træfældning
Vi har igen haft et par storme og der er væltet mange træer. Der var heldigvis ikke mange skader på bygninger og der blev hurtigt ryddet op, så vejene blev farebare igen. Husk det er grundejerens ansvar straks at få fjernet de træer, som vælter ud på veje og ud i floddalen.
Bestyrelsen vil igen opfordre til at få fældet de store træer, der er på mange grunde. Vi har en god kontakt til en dygtig skoventreprenør, som udfører arbejdet til rimelig pris.
Hvis der er skeltræer, der skal fjernes, så husk at kontakte naboen, inden træerne fældes.
Husk også at overholde Lokalplan nr. 66 stk.9.4 efter fældningen vedr. genplantning.

Floddalen
Der en mange, der går ture i Floddalen. Det er også et rigtig dejligt område med hede, overdrev og sø. Der er gode stier, hvor græsset bliver slået. Som mange sikkert har bemærket, er der opsat bord-bænkesæt i Floddalen. Bestyrelsen har placeret dem, hvor vi mener, de har den bedste placering. Vi mangler at få placeret 1 sæt neden for Hedevej 21-23.

Grusveje, rabatter og stier
Vores grusveje har holdt rigtig godt i år. De er kun blevet skrapt 2 gange. Vejene blev dog noget hullet sidst på efteråret. Bestyrelsen besluttede at lappe de største huller med grus, som vi også gjorde forrige år. Det har holdt nogenlunde, selv om vi har haft en våd vinter og meget trafik på vejene. Der er desværre også en del, der endnu kører alt for hurtig. Vi skal dog ikke glemme at sige tak til dem, som kører stille og roligt.
Der er udlagt 1 grusbunke på Tyttebærvej og 1 grusbunke på Hedevej. Så håber vi, at grundejerne vil lappe de huller, der bliver ud for deres grund.
Heine fra Hedevej 41 har 3 gange i årets løb slået græs langs rabatterne på stam- og stikveje, samt slået græs i floddalen, ved søen og på nogle stier. Det vil vi sige tak for.


Tak til hjælpere
Bestyrelsen vil også sige en stor tak til alle, som frivilligt har givet en hjælpende hånd i årets løb med at tømme skraldespande, slå græs, lappe huller i vejene, rydde op i floddalen og mange andre gøremål.

Tak til bestyrelsesmedlemmer
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for et godt og behageligt samarbejde.

TY36 Carl Falkenberg nævnte oprydning på grundene herunder containere, gl. biler og andet.
Preben svarede, at man har arbejdet på det, men bestyrelsen har ingen myndighed til at gennemføre de nødvendige oprydninger. De eneste der har denne myndighed er kommunen, som ikke har ressourcer til at gå ind i det.
Som det fremgik af formandens beretning opfordres der kraftigt til at holde orden i området.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Jes fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
Budgettet for 2016 blev ligeledes fremlagt. Der er afsat kr. 50.000,- til veje og stier. Der er ikke lagt detaljerede planer for hvilke tiltag, der vil blive taget.

Behandling af indkomne forslag
Der er kommet et forslag fra TY80 ang. drøftelse af evt. fælles søgsmål pga. sagen omkring Kærshovedgård. Forsamlingen blev enige om at tage det med ro og afvente udviklingen.

Fastsættelse af kontingent, gebyrer og forfaldsdato for indeværende regnskabsår
Kontingentet fortsætter uændret med kr. 700,- for 2016.

Valg af bestyrelsesformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Formand Preben Stausgaard TY 2 ønsker desværre ikke at fortsætte, da han flytter fra området, og foreslår Karsten Christoffersen He 31 som sin afløser. Karsten blev valgt uden modkandidater. Karsten takkede for valget og takkede den nuværende bestyrelse for det arbejde, der er gjort og den gode positive ånd, som skal fortsætte
Nyt bestyrelsesmedlem Rune Busk HE 23
Genvalgt bestyrelsesmedlem Christian Jepsen TY 110
Ny bestyrelsessuppleant Henning Jacobsen TY 26
Ny revisor Henny Post TY 148
Ny revisorsuppleant Gert Callesen

Eventuelt
Carl efterlyste en medlemsliste på hjemmesiden. Jes vil gerne lægge en liste over ejerne ind, men
da nogle ikke ønsker telefonnr og mailadresser, kan disse oplysninger ikke oplyses. Flere roste hjemmesiden.
Preben nævnte sommerfesten for fastsættelse af en dato. Det blev vedtaget, at det bliver den 13.08.16 på TY 132. Nærmere informationer følger.
Den tidligere nævnte løsning med en central postkasseløsning er droppet, da der ikke er fuld tilslutning.
Hans Jørgen Flodvej 1 foreslår en fælles arbejdsdag. Jes svarede, at bestyrelsen vil arbejde på at gennemføre en arbejdsdag i løbet af 2016.

Bestyrelsesmedlemmer:

Karsten (Hedevej 31) - Formand


Heine (Hedevej 41)
Christian (Tyttebærvej 110)
Jes (Tyttebærvej 54)
Rune (Hedevej 23)

Suppleanter:

Frans (Tyttebærvej 130)
Henning (Tyttebærvej 26)
Bestyrelsen kan kontaktes på:

Floddal@guldforhoved.dk
Copyright 2014 admin