Guldforhoved

Sidste nyt


Generalforsamling 8.4.2018 24-04-2018 19:39:29


Referat fra ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal
Søndag den 8. april 2018 på Pårup Kro

Punkt
1 Valg af dirigent
Henriette Krogh Hauge Slebsager blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.
Referent Kirsten Christoffersen blev foreslået og valgt.

2 Formandens beretning
Godkendt uden bemærkninger. Beretningen vedhæftes dette referat.

3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet der viser et overskud på 51.231,94 .
Budget for 2018 blev delt rundt og kommenteret af Rune.
Både regnskab og budget blev godkendt.

4 Behandling af indkomne forslag
Opsættelse af hjertestarter.
Jette Jappe begrundede sit forslag om en hjertestarter på et centralt sted i området. Der er opbakning til forslaget, som bestyrelsen arbejder videre med.
5 Fastsættelse af kontingent, gebyrer og forfaldsdato for indeværende regnskabsår
Kontingentet fortsætter uændret med kr. 700,- for 2018. Forslaget blev godkendt.

6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Karsten Christoffersen, Rune Busk og Christian Jepsen modtog genvalg til bestyrelsen. Henning Jacobsen modtog genvalg som suppleant. Henny Post modtog genvalg som revisor. Gert Callesen modtog genvalg som revisorsuppleant.


7 Eventuelt
Vejene:
Der foreslås at lave et dræn med en rist på Tyttebærvej, så vandet ikke samler sig det samme sted hele tiden. Man mener, skrabningen af vejen kan gøres mere effektiv, evt. anden entreprenør og/eller at man efterfølgende jævner ud med håndskovle. Ikke skrabe så langt ind i rabatten at kanterne bliver for høje. Træerne mod nord på Tyttebærvej bør beskæres.
Lone i nr. 132 lægger igen velvilligt hus og have til sommerfesten, som bliver den 11. august 2018. Bestyrelsen indkøber et ekstra telt, så alle kan sidde i tørvejr – eller skygge.
Arbejdsdag bliver den 7. juli 2018.Formandens beretning:
Igen velkommen til Generalforsamling i Guldforhoved Floddal.
Det har været et rimeligt roligt år siden vi mødtes sidst.
Vi har holdt de sædvanlige bestyrelsesmøder – og der har ikke været de helt store emner på dagsordenen – ud over selvfølgelig arbejdsdag og sommerfest – derom senere.
Heine er kommet med i en gruppe, der sammen med politiet skal prøve at skabe mere tryghed på vejen mellem Kærshovedgård og Bording – en gruppe der er opstået efter nogle uheldige oplevelser på vejen. Vi ved ikke så meget om hvad der skal ske i gruppen, men vi vurderede, at da vi færdes meget på vejen mellem sommerhus og Bording/Ikast/Plantagen, var det godt at komme med i gruppen.
Vi har – mig bekendt – ikke haft uheldige episoder med beboerne på Kærshovedgård, og vores tryghedsambassadør Mona skal nok råbe op, hvis hun opserverer noget på hendes mange ture rundt i området – tak til Mona.
Såfremt andre skulle se noget mistænkeligt, her tænker jeg både på beboerne fra Kærshovedgård og andre der lusker rundt, så tøv ikke med at ringe 114 og få en snak med en politimand – vi vil jo gerne beholde vores afdeling som det fristed det nu engang er.
Vi har haft en henvendelse fra en beboer, der så, at der var smidt affald omkring flaske og pap containerne på Tyttebærvej. Det var tydeligt at der var tale om husholdningsaffald, og ud fra emballagen kunne det tyde på, at det var fra Tyskland, hvilket så igen kunne tyde på, at det er lejere der har smidt affaldet. Det ser ikke pænt ud – og kan i værste fald trække udyr til. Det er svært at gøre noget ved, da vi jo ikke ved hvem der har smidt affaldet, men en løsning kunne være, at få en større affaldsspand på de adresser der har udlejning.
Arbejdsdag:
Vi havde igen i det forgangne år indbudt til arbejdsdag – det var den 8. juli. Vi var omkring 20 -25 der mødte op til morgenkaffe og en lille en, inden vi gik i gang med arbejdet. Vi lavede 4 grupper, 1 til at vaske skilte i området, 1 til at fælde gamle træer i området, 1 til at flise det fældede og endelig 1 ”der gik i vandet”.
Vi havde lejet en flis maskine, og fik lavet meget flis til stien tættest på søen. Det ligger stadig noget af det fældede træ i området, hvilket vil blive lavet til flis i forbindelse med evt. større fældninger i området. Det er jo ikke en ulempe, at der er flyttet en skoventreprenør ind i området.
Ligeledes har det været en god oplevelse, at der er flyttet en tidlige ”åmand” ind i området. Imponerende at se en le blive brugt, medens han stod i vand – ja til tider i brysthøjde – eller dybde.
Vi tillod at holde en lille spisepause, hvor grillen hor Lena og Jes igen velvilligt var stillet til rådighed, ligesom de også lagde grund til – selv om de skulle i byen, så tak til dem.
Efter pølser mm. var vi igen i gang med arbejdet – så der skal lyde en kæmpe tak til alle, der var i gang på dagen.
Sommerfest:
Den 12. august havde vi igen budt til sommerfest, og Lone i TY 132 havde velvilligt lagt grund til. Vi fik stillet teltet op og hver især kom med kød – medens vi havde sørget for flødekartofler – salat og drikkevarer. Den store kagedyst blev igen afviklet med stor succes, og der var smagsprøver til alle. Som tidligere sørgede Hans Jørgen fra Flodvej for lidt hyggemusik.
Da vi ikke var begunstiget med det bedste vejr, overvejer vi, at anskaffe et telt mere, så alle kan sidde i tørvejr.
Men tak til alle der mødte op med godt humør.

Floddalen:
Der skal igen lyde en stor tak til Preben, HE 21 for at holde vores stier i dalen, og tak til Jappe HE 49 for tømning og udskiftning af poser i affaldsstativerne ved vores borde og bænke. Vi har udlagt nogle dynger med muld langs stierne i floddalen, det er til at fylde op omkring de største huller og trærødder, således at det er nemmere at komme til med plænetraktoren.

Vejen:
Efter at vi for nogle år siden fik kørt nyt grus på vejene, har de været i rimelig god stand – lige indtil sommeren 2017/efteråret 2017. Vi er nok enige i, at det har været en ret våd periode, og da hastigheden stadig ikke er kommet ned, har det resulteret i, at der nu er mange huller flere steder, og især på Tyttebærvej – naturligt nok, da der er mest trafik der. Vi er pt. ved at vurdere hvad vi skal gøre med vejene, og vi har fået et bud på granitskærver – som med stor succes er brugt i andre sommerhusområder. Vi har også undersøgt affalds-asfalt, men p.g.a. risiko for forurening synes kommunen ikke det er en god ide.
Det er så populært at tage på studieture rundt i verden, når der skal opfindes dybe tallerkener igen, og vi planlægger også en tur til nogle sommerhusområder, hvor de har knust granit på vejene – men vi bliver nok i Danmark.
Vi har sat penge af til renovering af vejene – vil fremgå at budgettet senere.
Evt.
Vi følger stadig med i, hvad der sker omkring linjeføringen af den nye motorvej – men i vores område har vi ikke fået nye oplysninger – det meste snak er omkring Kolding/Vejle/Billund. Hører i noget så meld endelig ind, så vi kan være på forkant med udviklingen.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne:
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne for et godt og behageligt samarbejde – og til alle: pas god på jer selv – på hinanden og på vores dejlige område.Generalforsamling 07-03-2018 17:19:54

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal
Søndag den 8. april 2018 kl. 10,00
på Pårup Kro, Ringkøbingvej 1, 7442 Engesvang

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.

Ifølge foreningens love: Almindelige forslag m.v. til dagsorden skal for at kunne behandles og vedtages være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.
Ualmindelige forslag m.v. til dagsordenen, så som vedtægtsændringer, ophævelse af foreningen og ”større” fællesinvesteringer, skal for at kunne behandles og vedtages være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.
5. Fastsættelse af kontingent, gebyrer og forfaldsdato for indeværende regnskabsår
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Karsten Christoffersen, he 31 modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Rune Busk, he 23 modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Christian Jepsen, ty 110 modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Henning Jacobsen, ty 26 modtager genvalg
Revisor Henny Post, ty 148 modtager genvalg
Revisorsuppleant Gert H. Callesen, ty 58 modtager genvalg
7. Eventuelt

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske senest søndag den 2. april 2018 på Guldforhoved.dk + INTRA, eller på floddal@guldforhoved.dk eller til Karsten Christoffersen, 23 20 65 72. (bemærk den ændrede mail adresse til Floddal)

Vi glæder os til at se rigtig mange igen i år. Der vil være kaffe/the, rundstykke med ost og pålæg, smørkrans og 1 morgenbitter.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal


Mød op på generalforsamlingen eller lad dig repræsentere ved denne fuldmagt


klip…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..klip

Fuldmagt
Undertegnede ejer af grund/hus nr. …….. giver fuldmagt til ………………………………………………………
til at stemme på mine vegne på den ordinære generalforsamling den 8. april 2018.

Den / 2018 Navn ……………………………………………………………...

Underskrift …………………………………………………....


GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR. 24-12-2017 08:37:52

Alle beboere i Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal ønskes en

GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR.

Tak for den store opbakning til arbejdsdag og til sommerfest.

Der har i år været flere ejerskifter, og vi byder alle nye beboere velkommen med håbet om, at de vil føle sig godt tilpas i vores dejlige område.Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen Guldforhoved
Jes-Christian-Heine-Rune-Frans-Henning og Karsten

Bestyrelsesmedlemmer:

Karsten (Hedevej 31) - Formand


Heine (Hedevej 41)
Christian (Tyttebærvej 110)
Jes (Tyttebærvej 54)
Rune (Hedevej 23)

Suppleanter:

Frans (Tyttebærvej 130)
Henning (Tyttebærvej 26)
Bestyrelsen kan kontaktes på:

Floddal@guldforhoved.dk
Copyright 2014 admin